Logopedski kabinet

Što je logopedija?

Logopedija se bavi prevencijom, dijagnostikom i tretmanom poremećaja govora, glasa, jezika, gutanja, slušanja, čitanja, pisanja i svih oblika komunikacije. Osim toga logopedi se bave primijenjenim i fundamentalnim istraživanjima u navedenim područjima.

Kao znanstvena disciplina logopedija pripada društvenoznanstvenomu području, odnosno odgojnoznanstvenomu polju.

U obrazovnomu i odgojnom sustavu, logopedi rade kao pedagozi u poučavanju djece s oštećenjima sluha i poučavanju djece poremećenog glasa i govora.

Ugovorite termin

Naše usluge

Logopedska procjena

Logopedska procjena radi se pri prvom susretu s logopedom. Od roditelja se uzima anamneza, dok se u radu s djetetom primjenjuju standardizirani testovi te se opaža spontana komunikacija i jezik s ispitivačem i roditeljem. Trajanje procjene ovisi o djetetovoj dobi, ali i teškoći o kojoj je riječ. Uglavnom traje oko 120 minuta.

Nalaz i mišljenje logopeda

Po završenoj procjeni piše se logopedski nalaz i mišljenje te preporuka za daljnji rad, naravno ako je potrebna. Ako se dijete uključuje u logopedsku terapiju, preporuča se ponoviti procjenu nakon godinu dana kako bi se evaluirao napredak koji je postignut.

Logopedska terapija

Ako logoped nakon procjene ustanovi da je djetetu potrebna terapija, dijete se možeuključiti u istu. Roditelja se upućuje u optimalnu dinamiku rada te se definiraju dugoročni i kratkoročni ciljevi. Logopedska terapija provodi se jednom ili dva puta tjedno, ovisno o teškoći i dobi djeteta. Trajanje terapije također ovisi o istim parametrima, no uglavnom traje oko 45 minuta.

Savjetovanje roditelja

Uključivanje okoline je često jako važno tijekom terapije, osobito kada je riječ o maloj djeci ili roditeljima djece s komunikacijskim teškoćama. Roditelj u neposrednom radu uz konzultacije sa stručnjakom može uvelike doprinijeti djetetovom napretku. Nakon svakog susreta logoped informira roditelja što se radilo na prethodnom satu te ako je moguće/ potrebno daje smjernice za rad. Ako roditelj boravi s logopedom i djetetom tijekom terapije, svi koraci se komentiraju tijekom rada te se roditelju ukazuje što i kako može raditi s djetetom kod kuće ili u slobodno vrijeme.

Suradnja sa stručnjacima

Budući da logoped radi individualno s djetetom, a odgajatelj/učitelj u socijalnoj okolini, imaju različite uvide u djetetovo funkcioniranje pa kompletna slika čini te dvije puzzle. Konzultacije stručnjaka iz odgojno-obrazovne ustanove koju dijete polazi može olakšati djetetu boravak, odgajatelju/učitelju dati uvid u nove metode i strategije koje može koristiti u radu, a logopedu ukazati na teškoće koje nastupaju u socijalnom kontekstu.

Poticanje u grupama

Rad u skupini kod određenih profila teškoća može biti ili jednako korisno kao individualni rad ili još korisnije; ključno je da skupina djece bude što homogenija-odnosno da djeca imaju što sličnije teškoće kako bi u radu bili usmjereni ka istim ciljevima. Postoje dvije skupine s kojim se radi grupna terapija. Jednu grupa čine djeca s teškoćama socijalne komunikacije koja se kroz igru uče socijalnim pravilima. Drugu grupu čine predškolska djeca koja nemaju nužno teškoća, ali je kod njih potrebno osnažiti predvještine čitanja i pisanja kako bi usvajanje proteklo što lakše i brže.

Pišite nam

info@ligamedos.hr

Posjetite nas

Google karta